Yhdistyksen säännöt

I LUKU

Nimi, kotipaikka ja tarkoitus.

1.§ Yhdistyksen nimi on TAMPEREEN MOTOCROSS r.y. ja sen kotipaikka on Tampere. Yhdistystä nimitetään näissä säännöissä kerhoksi ja Suomen Moottoriliitto – Finlands Motorförbund ry:tä liitoksi. Kerhon kieli on suomi.

2.§ Kerhon tarkoituksena on kehittää ja ylläpitää jäsenissään innostusta moottorikelkkailuun ja moottoripyöräilyyn erityisesti lakien, asetusten, liikennejärjestyssääntöjen ja urheilun hengessä. Kasvattaa jäsenistään ajokulttuurin vaatimuksista selvillä olevia, taitavia ja huolellisia ohjaajia.

3.§ Tarkoitusta toteutetaan:

1

 • Järjestämällä moottoriurheilu- ja liikennekilpailuja sekä näytöksiä.
 • Järjestämällä kokouksia, luentoja ja koulutustilaisuuksia.
 • Harjoittamalla valistustoimintaa ja järjestämällä kerhoiltoja, valmennus-, juhla yms. tilaisuuksia.
 • Harjoittamalla tarkoitusperiensä mukaista nuorisotoimintaa.
 • Toteuttamalla kansalaiskasvatusta, valistus- ja tiedotustoimintaa.

2

 • Kiinnittämällä ehdotusten, anomusten ja aloitteiden kautta toiminta-alueellaan viranomaisten ja muiden yhteisöjen huomiota sekä pyrkimällä omatoimisesti moottorikelkkailun sekä -pyöräilyn kehittämiseen ja sille tarpeellisten ajoharjoittelu- ja kilpailupaikkojen hankkimiseen ja hoitamiseen.

3

 • Kerho voi hankkia ja omistaa irtainta ja kiinteää omaisuutta sekä harjoittaa ravintolaliikettä yhdessä toimipaikassa. Kerho ei puutu uskonnollisiin eikä valtiollisiin kysymyksiin.

4.§ Suomen Moottoriliitto – Finlands Motorförbund ry:n jäsenenä kerho noudattaa toiminnassaan sääntöjä ja toimintaperiaatteita.

II LUKU

Kerhoon liittyminen, siitä eroaminen ja erottaminen.

5.§ Kerhon jäsenet ovat ainais-jäseniä, vuosijäseniä sekä äänioikeudettomia nuoriso-, kunnia- ja kannattavia jäseniä. Kannattavaksi jäseneksi voi hallitus hyväksyä henkilön, joka ei toimi moottoriurheilun alalla, mutta joka kuitenkin haluaa tukea kerhon toimintaa ja joka maksaa vuotuisen kannatusjäsenmaksun.

6.§ Kerhon vuosijäseneksi voi päästä jokainen 15 vuotta täyttänyt puhdasmainen henkilö, joka sitoutuu noudattamaan kerhon ja liiton sääntöjä sekä päätöksiä sekä suorittaa vuosikokouksen määräämän sisäänkirjoitusmaksun ja vuotuisen jäsenmaksun. Alle 15-vuotias on nuorisojäsen. Nuorisojäsen on velvollinen suorittamaan vuosikokouksen määräämän vuotuisen jäsenmaksun.

7.§ Kunniajäseneksi voidaan hallituksen ehdotuksesta, kerhon kokouksen päätöksellä kutsua kerhoon kuuluvia ja ulkopuolisia henkilöitä, jotka ovat erityisen ansiokkaasti toimineet kerhon tarkoituksen toteuttamiseksi. Kunniajäsenen arvo on elinikäinen.

Kunniapuheenjohtajaksi voidaan vuosikokouksessa valita hallituksen puheenjohtajana ansiokkaasti toiminut henkilö. Kunniapuheenjohtajan arvo on elinikäinen.

Ainais-jäseneksi, joka on vapaa jäsenmaksuvelvoitteista, pääsee henkilö joka on ollut kerhon vuosijäsenenä 20 vuotta ja suorittanut jäsenmaksut.

Kunniapuheenjohtaja- ja jäsen on vapaa jäsenmaksuvelvollisuudesta.

8.§ Jäsenen on ilmoitettava erostaan kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoitettava eroamisesta kerhon kokouksen pöytäkirjaan. Hän on vapaa jäsenyydestä seuraavan kalenterivuoden alusta.

9.§ Ellei jäsen ennen joulukuun 31. päivää ole maksanut vuosikokouksen määräämää jäsenmaksua tai, jos hän on toiminut kerhon sääntöjen vastaan tavalla, joka saattaa vahingoittaa kerhon mainetta, voi hallitus erottaa jäsenen kerhosta.

Erotetulla on oikeus vedota seuraavaan kerhokokoukseen, jossa hänellä on oikeus olla läsnä. Tällainen vetoomus on tehtävä kirjallisesti hallitukselle 30 vuorokauden kuluessa siitä, kun erotettu sai tiedon erottamisesta. Erotetulla ei ole oikeutta vaatia takaisin kerholle suoritettuja maksuja.

III LUKU

Kerhon hallinto.

10.§ Kerhon toimintaa johtaa ja sen taloudenhoidosta ja omaisuudesta huolehtii vuosikokouksen valitsema hallitus, joka myös on kerhon laillinen edustaja. Hallituksen jäsenten toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja,joka valitaan vuosittain sekä seitsemän (7) muuta jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan. Hallituksen jäsenet,lukuun ottamatta puheenjohtajaa,valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan siten,että vuosittain lähinnä puolet on erovuorossa. Ensimmäisellä kerralla erovuorossa olevat määrätään arvalla ja sen jälkeen vuoron mukaan.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessa estyneenä, varapuheenjohtajan kutsusta ja on päätösvaltainen vähintään neljän (4) jäsenen ollessa saapuvilla. Hallituksen kokouksissa päätetään kaikki asiat yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni. Jos yksikin hallituksen jäsen sitä vaatii, on äänestys toimitettava suljetuin lipuin. Jos äänet menevät tällöin tasan, ratkaisee arpa.

Hallituksen tehtävänä on:

 1. Johtaa kerhon toimintaa sen tarkoitusperien toteuttamiseksi.
 2. Hyväksyä uudet jäsenet ja erottaa jäsenet huomioiden näiden sääntöjen 5, 6 ja 9§:n määräykset sekä pitää jäsenluetteloa.
 3. Hoitaa kerhon asioita jaostojen, palkattujen toimihenkilöiden avulla, jotka viimeksi mainitut hallitus ottaa ja erottaa ja joiden palkkauksesta se tekee sopimukset.
 4. Vastata kerhon omaisuuden- ja taloudenpidosta.
 5. Valvoa ja tarkastaa kirjanpitoa.
 6. Vahvistaa vuosikokouksessa esille otettavat asiat.
 7. Laatia vuosikokoukselle kerhon toimintakertomukset edelliseltä vuodelta.
 8. Toimeenpanna kerhon vuosi- ja ylimääräisten kokousten päätökset.
 9. Määrätä ja kuuluttaa kerhon kokousten paikka ja aika.
 10. Järjestää kilpailuja ja vahvistaa kilpailusäännöt.
 11. Ehdottaa liitolle ansio- ja ajajamerkkien sekä levykkeiden saajat.
 12. Laatia toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavaa vuotta varten ja esittää ne vuosikokouksen hyväksyttäväksi.

11.§ Kerhon toiminnalle tarpeelliset hallituksen apuna toimivat jaostot ja toimikunnat valitaan kerhon vuosikokouksessa yhdeksi vuodeksi kerrallaan. Vuosikokouksen valitsemat jaostot kokoontuvat puheenjohtajan kutsusta käsittelemään hallituksen niille valmisteltavaksi tai suoritettavaksi antamia asioita tai omasta aloitteestaan tekemään hallitukselle esityksiä niille kuuluville kerhon toiminta-aloille. Jos jossakin jaostossa hallitus ei ole edustettuna, on hallituksella oikeus valita jaostoon yksi jäsenistään.

12.§ Kerhon nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai rahastonhoitaja kumpikin erikseen.

IV LUKU

Vuosikokous ja ylimääräiset kokoukset.

13.§ Vuosikokous pidetään helmi- maaliskuun aikana. Paikan ja ajan määrää tarkemmin hallitus. Kutsu vuosikokoukseen on toimitettava viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta kirjallisena kullekin jäsenelle. Kutsun postitus tapahtuu sähköpostitse ja tämän lisäksi kutsu asetetaan jäsenistölle nähtäväksi kerhon internet-sivuille. Kutsussa on mainittava kokouksessa esille tulevat asiat. Vuosikokous valitsee yksinkertaisella äänten enemmistöllä vuosikokouksen puheenjohtajan ja sihteerinä toimii hallituksen sihteeri.

14.§ Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 2. Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.
 3. Esitetään hallituksen laatima toimintakertomus ja toiminnantarkastajain lausunto sekä vahvistetaan tilinpäätös.
 4. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle edelliseltä toimintavuodelta.
 5. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja erovuorossa olevien tai eronneiden hallituksen jäsenten tilalle uudet jäsenet, jolloin eronneiden tilalle valitaan ainoastaan eronneiden jäljellä olevaksi toimintakaudeksi.
 6. Valitaan kaksi toiminnnantarkastajaa ja heidän varamiehensä.
 7. Valitaan tarpeelliset jaostot.
 8. Valitaan jäsenehdokkaat liiton hallitukseen.
 9. Valitaan edustajat liiton vuosikokoukseen.
 10. Esitetään hallituksen laatima tulo- ja menoarvio ja kilpailukalenteri sekä päätetään seuraavan kilpailukauden toiminnasta.
 11. Määrätään kannatusjäsenmaksun sekä sisäänkirjoitus- ja jäsenmaksujen suuruus.
 12. Päätetään kunniajäsenten kutsumisesta kerhoon ja tehdään ehdotukset liittoon kutsuttavista kunniajäsenistä.
 13. Hallitus tiedottaa kokoukselle liitolle tekemänsä ansio- ja ajajamerkkiehdotukset.

15.§ Ylimääräinen kokous pidetään silloin, kun kerhon kokous niin päättää, hallitus katoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) kerhon äänioikeutetuista jäsenistä on siitä tehnyt kirjallisen perustellun esityksen hallitukselle. Ylimääräisen kokouksen kutsussa tulee mainita ne asiat,a kokouksessa otetaan käsiteltäväksi. Kutsu tapahtuu samalla tavalla ja samassa ajassa kuin vuosikokoukseen. Puhetta ylimääräisessä kokouksessa johtaa hallituksen puheenjohtaja.

16.§ Kerhon, hallituksen ja jaostojen kokouksista on pidettävä pöytäkirjaa. Kerhon kokousten pöytäkirjat on kokouksen puheenjohtajan allekirjoitettava ja valittujen pöytäkirjantarkastajien tarkastettava mahdollisimman pian. Hallituksen ja jaostojen pöytäkirjat tarkastetaan joko heti tai seuraavassa kokouksessa.

17.§ Äänestyksessä ratkaisee yksinkertainen äänten enemmistö, ellei näissä säännöissä ole toisin määrätty. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni paitsi vaaleissa arpa. Kerhon kaikissa kokouksissa tapahtuu vaadittaessa äänestys suljetuin lipuin. Jokaisella ainaisella jäsenellä sekä erääntyneen jäsenmaksunsa suorittaneella vuosijäsenellä on yksi ääni. Nuoriso- kunnia- ja kannattavilla jäsenillä sekä kunniapuheenjohtajalla on kerhon kokouksissa puheoikeus.

18.§ Hallituksen ja jaostojen vaaleissa ovat entisten jäsenten ohella vaalikelpoisia ainoastaan ne ehdokkaat, jotka näiden sääntöjen mukaan ovat äänioikeutettuja.

V LUKU

Kerhon talous.

19.§ Kerhon tilivuosi on tammikuun 1. päivästä joulukuun 31. päivään. Tilit on hallituksen toimesta päätettävä ja jätettävä toiminnantarkastajien tarkastettavaksi viimeistään 31. tammikuuta ja tulee toiminnantarkastajien palauttaa ne lausuntoineen hallitukselle viimeistään helmikuun 15. päivänä.

VI LUKU

Erinäisiä määräyksiä.

20.§ Päätös kerhon purkamisesta voidaan tehdä ainoastaan vuosikokouksessa ja vaaditaan tällöin vähintään kaksi kolmannesta (2/3) annetuista äänistä puoltaa päätöstä. Jos kerho purkautuu tai lakkautetaan, siirtyvät sen jäljelle jääneet varat liitolle tai jos liittoa ei ole, jollekin moottoriurheilua edistävälle rekisteröidylle yhdistykselle.

21.§ Kerhon sääntöjen muuttamiseen vaaditaan yhdenmukainen, kahdessa perättäisessä vähintään kahden viikon välein pidetyssä kerhon kokouksessa kolmen neljänneksen (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä tai yhdessä kerhon kokouksessa yhdeksän kymmenesosan (9/10) enemmistöllä annetuista äänistä tehty päätös.

22.§ Muissa kohdin menetellään kuten yhdistyslaki määrää.